Cookie Img

Yasargil Bayonet

Yasargil Bayonet
Yasargil Bayonet
Product Code : A0028
Product Description

Yasargil Bayonet

(16 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 0.5mm

 (16 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 0.7mm

(16 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 1.0mm

(16 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 1.3mm

(18 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 0.5mm

 (18 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 0.7mm

(18 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 1.0mm

(18 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 1.3mm

(20 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 0.5mm

 (20 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 0.7mm

(20 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 1.0mm

(20 cm) YASARGIL BAYONET BIPOLAR FORCEPS, 1.3mm

 

(16 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 0.5mm

 (16 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 0.7mm

 (16 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 1.0mm

(16 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 1.3mm

(18 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 0.5mm

 (18 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 0.7mm

(18 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 1.0mm

 (18 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 1.3mm

 (20 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 0.5mm

 (20 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 0.7mm

 (20 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 1.0mm

(20 cm) YASARGIL BAYONET IRRIGATING BIPOLAR FORCEPS, 1.3mm

Contact Us

Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Vokola Bridge, Shivaji Nagar, Opp. Anjaneya Hotel, Gala No.2, Santacruz (East),, Mumbai, Maharashtra, 400055, India
Phone :+919901343982