Titanium AURA Bayonet

Titanium AURA Bayonet
Product Description

Titanium AURA Bayonet

(19 cm) CUSHING TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS, INS., 0.7MM

(20 cm) SCOVILLE-GREENWOOD TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS, INS., 1.5MM

 (22 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 1.5MM

 (22 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 1.2MM

(22 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 0.7MM

 (22 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 0.5MM

(24 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 0.5MM

(24 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 1.0MM

 (24 cm) HARDY TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 1.5MM

 (19 cm) CUSHING TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS INS., 2.0MM

(22 cm) TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 1.5MM

 (22 cm) TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 0.5MM

 (22 cm) TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, INS., 1.0MM

 (22 cm) TITANIUM BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS W/STOP, ANGLED UP, INS., 0.5MM

Contact Us

Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Vokola Bridge, Shivaji Nagar, Opp. Anjaneya Hotel, Gala No.2, Santacruz (East),, Mumbai, Maharashtra, 400055, India
Phone :+918068091796