3-hole Yasargil-Style Bayonet

3-hole Yasargil-Style Bayonet
Product Description

3-hole Yasargil-Style Bayonet

 (15 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.5MM

 (15 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.7MM

 (15 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.0MM

(15 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.3MM

 

 (17.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.5MM

 (17.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.7MM

 (17.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.0MM

 (17.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.3MM

 

 (19.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.5MM

 (19.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.7MM

(19.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.0MM

 (19.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.3MM

 

 (21.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.5MM

 (21.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.7MM

 (21.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.0MM

(21.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.3MM

 

 (23.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.5MM

 (23.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.7MM

 (23.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.0MM

 (23.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.3MM

 

 (25.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.5MM 

(25.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 0.7MM

 (25.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.0MM

 (25.5 cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BP FORCEPS, INS., 1.3MM

 

Contact Us

Chatrapati Shivaji Maharaj Marg, Vokola Bridge, Shivaji Nagar, Opp. Anjaneya Hotel, Gala No.2, Santacruz (East),, Mumbai, Maharashtra, 400055, India
Phone :+918068091796